Yavuz bingöl gitti canimin canani

Gitti Canımın Cananı

Ay Le Canım Vay
Le Canım Oy Canım

Beni Bıraktı Yaralı

Ay Le Canım
Vay Le Canım Oy Canım

Doktor Gelse Tabip Gelse

Ay Le Canım Vay Le Canım Oy Canım

Şifa Bulunmaz
Derdime

Ay Le Canım Vay Le Canım Oy Canım

Ben Bu Dertten Ölür İsem

Ay Le Canım Vay Le
Canım Oy Canım

O Yar Yazsın Fermanımı

Ay Le Canım
Vay Le Canım Oy Canım


Hiç yorum yok: